Bij DPG Media vinden wij de veiligheid van onze systemen en gegevens erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging daarvan kan een kwetsbaarheid toch voorkomen. Als u in een van onze systemen een zwakke plek vindt, horen wij dat graag zodat wij zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze systemen, gegevens en gebruikers beter te beschermen.

Op deze pagina vindt u

 • het aanspreekpunt aan wie u kwetsbaarheden kunt melden
 • de procedure die wij samen met u volgen om een melding af te handelen
 • welke afspraken u dient na te leven
 • wat wij beloven als reactie op uw melding
 • het toepassingsgebied en toepasselijk recht van ons beleid

1 Aanspreekpunt

Mail uw bevindingen en contactinformatie uitsluitend naar security@dpgmedia.be.

2 Procedure

2.1 Melding

 • Meld uw bevindingen zo snel mogelijk en enkel aan het bovengenoemde aanspreekpunt.
 • Geef voldoende informatie over het probleem zodat wij het kunnen reproduceren en zo snel mogelijk oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL (het internetadres) van de getroffen systemen en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere beveiligingsproblemen kan meer nodig zijn.

2.2 Communicatie

 • Wij sturen u binnen tien dagen een ontvangstbevestiging, samen met een herinnering aan uw vertrouwelijkheidsplicht en de volgende stappen van de procedure.
 • Wij informeren u op het juiste moment over de voortgang van de oplossing van het probleem.

2.3 Onderzoek

 • In deze fase controleren wij uw melding door de kwetsbaarheid te reproduceren.
 • Wij beoordelen hierin ook nauwkeurig de ernst van het gemelde beveiligingsprobleem.

2.4 Oplossing

Het doel van ons beleid van gecoördineerde bekendmaking van kwetsbaarheden is oplossingen uit te werken vooraleer er schade berokkend kan worden. Wij zullen het probleem dan ook zo snel mogelijk oplossen, in functie van de risico’s verbonden aan de kwetsbaarheid.

3 Afspraken

3.1 Uw onderzoek

Wij vragen u

 • het beveiligingsprobleem niet te misbruiken door méér gegevens te downloaden, te kopiëren, in te kijken, te verwijderen, aan te passen of onbeschikbaar te stellen dan nodig is om het lek aan te tonen
 • vertrouwelijke gegevens die u via de kwetsbaarheid gevonden heeft, niet met anderen te delen en ze onmiddellijk te wissen nadat wij het beveiligingsprobleem opgelost hebben
 • geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, brute force of applicaties van derden (waaronder scan tools)
 • geen malware te plaatsen (virussen, wormen, Trojaanse paarden enz.)
 • geen veranderingen in het systeem aan te brengen
 • de vertrouwelijkheid, de integriteit, de beschikbaarheid en het prestatievermogen van onze systemen niet aan te tasten.

Het is mogelijk dat u tijdens uw onderzoek kennisneemt van vertrouwelijke gegevens. Dat begrijpen we. Die kennisneming mag echter niet het opzet van uw onderzoek zijn, maar mag enkel toevallig gebeuren bij het opsporen van beveiligingsproblemen.

3.2 Uw publicatie

Als u het bestaan van een beveiligingsprobleem met derden wenst te delen, vragen wij u

 • dat enkel te doen nadat wij het hebben opgelost
 • ons daar een maand op voorhand van te verwittigen om ons de kans te geven te reageren
 • ons toe te laten in overleg met u te beslissen hoe het bestaan van het probleem gedeeld wordt
 • DPG Media noch een van haar merken rechtstreeks of onrechtstreeks in uw publicatie te identificeren zonder ons uitdrukkelijk akkoord.

4 Wat wij beloven

 • Wij reageren binnen tien dagen op uw melding.
 • Wij informeren u over de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Wij proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen.
 • Als u zich aan de bovenstaande afspraken houdt, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.
 • Als wij het gemelde probleem kenbaar maken, zullen wij - met uw goedkeuring -  uw naam als ontdekker vermelden.

5 Toepassingsgebied en toepasselijk recht

Als er een geschil tussen ons zou ontstaan over de toepassing, naleving of interpretatie van dit beleid, en we kunnen dat niet minnelijk regelen, zal het aan de bevoegde rechtbanken in Amsterdam voorgelegd worden. Het Nederlandse recht is toepasselijk.


Deze tekst is afgeleid werk “Responsible Disclosure” van Floor Terra, gebruikt onder een Creative Commons Naamsvermelding 3.0 licentie.